Riktlinjer till jämlikhetsarbete

Att ta del av andra människors perspektiv och verkligheter kan göra en organisations och/eller verksamhets jämlikhetsarbete mer framgångsrikt. Nedan finns några tips och riktlinjer för hur ni kan använda vår berättelsebank i ert jämlikhetsarbete:

HINDERSPANING: Många verksamheter har krav på sig enligt diskrimineringslagen att genomföra interna kartläggningar för att upptäcka var det finns risk för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. En nyttig kartläggningsmetod kallas hinderspaning . Den går i korthet ut på att ett antal personer ur er verksamhet diskuterar utifrån diskrimineringsgrunderna var det kan finnas risker eller problem hos er.

Ni kan i era diskussioner utgå från olika delar av verksamheten till exempel era lokaler, interna möten och extern kommunikation och genomlysa dessa utifrån diskrimineringsgrunderna. Finns det något som riskerar att exkludera människor utifrån någon diskrimineringsgrund? Är era lokaler tillgängliga för alla? Använder ni ett svårt intern språk på era möten? Hur fördelas taltiden? Vilka personer syns i er externa kommunikation? I vilka kanaler sprider ni er marknadsföring?

En vanlig fallgrop i hinderspaningen är att de som reflekterar och diskuterar ihop är lika varandra och att viktiga perspektiv saknas. Av den anledningen kan det vara bra att komplettera en intern hinderspaning med att söka fram och tillsammans läsa berättelser ur vår databas för att bredda er bild av potentiella risker och problem. På så sätt kan ni få bättre insikt i vilka problem som människor med andra erfarenheter än era egna kan möta i er verksamhet.

Frågor att ställa sig kan t.ex. vara om det problem berättelsen handlar om skulle kunna hända i er verksamhet? Eller någon liknande situation? Vad kan ni göra för att förebygga att så sker? För att inte missa några viktiga perspektiv kan ni tänka att ni ska läsa minst två berättelser från varje diskrimineringsgrund. Ni kan även komplettera genom att samtliga i verksamheten gör enkätundersökningen Make Equal Analytics.

RIV HINDREN: Utifrån kartläggning ni gjort (se ovan) bör ni försöka lösa de eventuella problem och risker som ni identifierat. Bland de tips och förslag vi listat efter varje berättelse kan ni hitta inspiration och idéer för hur ni kan jobba vidare i er verksamhet.

RIKTLINJER FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER: Att en verksamhet har tydliga rutiner och riktlinjer för hur människor i verksamheten ska agera vid fall av sexuella trakasserier är inte bara rekommenderat, utan för många verksamheter även ett lagkrav. Ett tips i framtagandet av dessa riktlinjer är att söka fram berättelser ur vår databas som handlar om sexuella trakasserier och som känns relevanta för den verksamhet som ni representerar.

Genom att läsa och diskutera berättelserna i arbetsgruppen kan ni få fler idéer för vad era riktlinjer bör ta upp och innehålla. På exakt samma sätt kan ni även arbeta fram riktlinjer för trakasserier kopplat till de andra diskrimineringsgrunderna, t.ex. rasistiska, transfoba eller funkofobiska trakasserier, men ni väljer då ut andra berättelser som är kopplade till dessa teman.

WORKSHOP OM DISKRIMINERINGSGRUNDERNA: Att öka kunskapen om diskrimineringsgrunderna, eller någon av diskrimineringsgrunderna, kan vara ett sätt att främja jämlikhet och inkludering. Genom att öka kunskapen minskar risken att vi behandlar någon orättvist eller illa pga omedvetenhet eller fördomar. Ett tips är därför att genomföra en workshop om den/de diskrimineringrund/er ni ser behov av utifrån ett urval av berättelser kopplat till den/de grunden/grunderna. Ni kan t.ex. läsa berättelserna i smågrupper och sedan reflektera kring följande frågor:

1. Vad är det som händer i berättelsen?
2. Vad är fel/problematiskt/obehagligt?
3. Vem har makt och/eller ansvar att agera i situationen?
4. Ser ni kopplingar till er egen verksamhet? Vilka i så fall?
5. Hur skulle situationen kunna undvikas eller hur kan den göras bättre?
6. Hur kan en liknande situation undvikas hos er och hur bör ni agera om det ändå sker?